5 Essential Summer Water Safety Tips For Parents

5 Ahohuru Bere mu Nsu Ahobammɔ Ho Afotu a Ɛho Hia Ma Awofo

5 Ahohuru Bere mu Nsu Ahobammɔ Ho Afotu a Ɛho Hia Ma Awofo

Sukuu afe no reba awiei, na ahohuru bere mu anigyede abɛn! Biribiara nni hɔ a eye sen sɛ wubehuruw wɔ ɔtare no mu anaasɛ wobɛpetepete po asorɔkye mu da a ɛyɛ hyew na owia bɔ kɛse, nanso ahobammɔ ho nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ awofo ne wɔn mma kɔ so ansa na obiara ahuruw aba mu.

Bere Nyinaa Yɛ Nea Mmofra Ntumi Nkɔ

Nea edi kan ne nea ɛho hia sen biara no, nnyaw abofra bi da a obiara nhwɛ no wɔ nsu no mu anaa ne ho. Tra baabi a mmofra nkumaa betumi akɔ hɔ bere nyinaa na hwɛ mmofra a wɔanyinyin a ebia wɔwɔ ahotoso kɛse wɔ nsu no mu no yiye. Ɛnsɛ sɛ awofo susuw da sɛ obi foforo rehwɛ wɔn ba, na ɛsɛ sɛ wɔn ani da hɔ na wɔyɛ aso bere nyinaa bere a wɔn ba wɔ nsu no mu no.

Fa Mfiri a Ɛfa Floatation a Ɛfata Di Dwuma

Wɔ mmofra a wonni asuguarefo a wonni ahotoso fam no, fa mfiri a wɔde fa nsu mu te sɛ ntade a wɔde gye nkwa anaa ntade a wɔde hyɛ nsu mu di dwuma. Ɛsɛ sɛ awofo hwɛ hu sɛ wɔde saa mfiri yi ahyɛ mu yiye na ɛfata wɔn ba no mfe, ne mu duru, ne sɛnea otumi asuguare. Ɛho hia nso sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ mfiri a wɔde fa nsu mu nyɛ ade a wɔde besi mpanyimfo hwɛ ananmu, na ɛnsɛ sɛ wogyaw mmofra wɔ nsu no mu da a obiara nhwɛ wɔn, sɛ wɔhyɛ nkwagye atade mpo a.

Hyɛ Kɔla a Ɛyɛ Hyerɛn

Kwati asuguare ntade anaa nkwagye ntade a ɛwɔ kɔla ahorow a ɛyɛ bruu, ahabammono, tan, anaa tuntum biara efisɛ ɛyɛ den sɛ wubehu wɔ nsu no ase. Ɛsɛ sɛ mmofra hyɛ asuguare ntade ne nsu ho nneɛma afoforo a ɛwɔ kɔla ahorow a ɛyɛ hyew na wotumi hu kɛse te sɛ kɔkɔɔ, borɔdɔma, pink a ɛyɛ hyew, anaa kɔkɔɔ. Saa kɔla ahorow yi ma ɛyɛ mmerɛw ma mpanyimfo sɛ wobehu mmofra wɔ nsu no mu, wɔ akyirikyiri mpo. Bio nso, kwati nsusuwso anaa adwini a ɛyɛ den a ebia ɛbɛyɛ den sɛ wubehu wɔ nsu no mu, te sɛ nsusuwso a ɛyɛ tuntum ne fitaa a wɔde nsensanee ayɛ. Hwɛ sɛ mfiri biara a wɔde fa nsu mu anaa ahobammɔ nnwinnade foforo nso da adi kɛse.

Fa Mmara Ne Ahye a Ɛda Hɔ Fa Nsu Bere Ho

Fa mmara ne ahye a emu da hɔ hyehyɛ nsu mu ahobammɔ ho. Ebia eyinom bi ne sɛ worentu mmirika anaasɛ worenhuruw nkɔ ɔtare no mu, wo nkutoo renguare, worenkɔ nsu no ho a ɔpanyin biara nni hɔ, na worenkɔ nsu no mu a woremmisa ɔpanyin bi kan. Ɛsɛ sɛ awofo nso kyerɛkyerɛ wɔn mma sɛnea wobehu asiane ahorow a ɛwɔ nsu no mu ne nea atwa ho ahyia, te sɛ nsu a ano yɛ den, akwanside ahorow a ɛwɔ nsu ase, asau a wɔde yi mpataa, ne wuram mmoa a wɔwɔ mpɔtam hɔ anaa nsu mu.

Kyerɛkyerɛ Mmofra Nkwa Ho Akwan a Wɔfa so Gye Wɔn Sɛ Wɔtɔ Nsu Mu A

Sɛnea ɛbɛyɛ yiye no, anka wɔbɛkyerɛ mmofra nyinaa asuguare wɔ wɔn mmofraase. Ɛnyɛ sɛ asuguare ho adesua kyerɛkyerɛ nneɛma atitiriw a ɛho hia sen biara a ɛbɛma mmofra ankɔ nsu mu nko, na mmom ɛboa mmofra ma wɔte nka sɛ wɔn ho tɔ wɔn na wonya ahotoso kɛse wɔ nsu no mu. Nanso, sɛ wuntumi mma wo mma nkɔ asuguare adesua mu a, nneɛma atitiriw bi da so ara wɔ hɔ a wubetumi akyerɛkyerɛ wɔn sɛ ebia wɔbɛhwe ase wɔ ɔtare bi mu, asorɔkye apopa wɔn afi hɔ, anaasɛ wɔahwe ase afi wɔn nsu afiri no mu da bi a.

  1. Ma wo ho dwo na bɔ mmɔden sɛ wobɛtra nsuo mu: Hwehwɛ biribi a wobɛkura mu, te sɛ buoy, biribi a ɛsensɛn nsuo mu, anaa ɔtare bi nkyɛn sɛ wobɛtumi a. Bɔ wo nan wɔ ɔkwan a ɛte sɛ nkankyee so na aboa ma wo ti akɔ soro wɔ nsu so na woatu wo ho akɔ baabi a ahobammɔ wɔ.
  2. Frɛ frɛ mmoa: Nsuro sɛ wobɛteɛm ahwehwɛ mmoa. Teɛm denneennen sɛnea wubetumi kosi sɛ obi bɛboa wo.
  3. Bobɔ w’akyi na dan wo ti kɔ akyi: Sɛ worepere sɛ wobɛma wo ti akɔ soro wɔ nsu so, anaasɛ wote nka sɛ woabrɛ sɛ wotiatia nsu so a, bɔ mmɔden sɛ wobɛbobɔw w’akyi na gye w’ahome. Ma wo nsa ne wo nan teɛ na aboa wo ma woakari pɛ. Sɛ wode wo ti si akyi a, ɛno nso bɛma ayɛ mmerɛw sɛ wobɛhome.

Ɛdenam mmofra a wɔhwɛ wɔn yiye, hwɛ hu sɛ wɔbɛhyɛ ahobammɔ ho nneɛma a ɛfata, ne nsu ho mmara a emu da hɔ a wɔde besi hɔ so no, awofo betumi aboa ma wɔasiw akwanhyia a ɛfa nsu ho ano na wɔahwɛ ahu sɛ wɔn mma benya osuahu ahorow a ɛyɛ anigye na ahobammɔ wom wɔ nsu no mu. Nsuo mu ahobanbɔ yɛ adeyɛ a ɛkɔ so, na ɛsɛ sɛ awofoɔ kɔ so ma wɔn ani da hɔ na wɔyɛ nnam wɔ nsuo mu ahobanbɔ a wɔbɛhyɛ ho nkuran bere nyinaa. Sɛ woyɛ saa a, wubetumi aboa ma wo mma anya ahobammɔ ne anigye bere a wunya anigye ne mfaso horow a nsu de ma nyinaa no.

San kɔ blog so