Farewell Fear: A Parent's Guide to Taming Separation Anxiety (Without Losing Your Mind!)

Farewell Fear: Ɔwofo Akwankyerɛ a Wɔde Dwuma Tetetewmu Dadwen (A Worenhwere W’adwene!)

Ah, ntetewmu ho dadwen – mmofraberem wɔfase a ɔbata ne ho a ɔde ehu hyɛ awofo koma mu wɔ baabiara. Nanso munnsuro, nnipa nketewa ahwɛfo akokodurufo, efisɛ mekura aseresɛm mu nyansa ne afotu a mfaso wɔ so a ɛbɛboa mo ma moafa nsisi nsu a ɛyɛ nusu a wɔde di akwaaba ne akwaaba a ɛyɛ yaw a ɛyɛ awerɛhow no mu. Enti fa wo nkwagye ntade (ne ebia adaka a wɔde ntini ayɛ), efisɛ yɛrebefi ase atu kwan a ɛyɛ hu afa mmofraberem nkate po a basabasayɛ wom no mu!


  1. The Sneaky Goodbye no

Nea edi kan wɔ yɛn hwehwɛ a yɛrebɔ sɛ yebedi ntetewmu ho dadwen so nkonim no so: adwinni a ɛfa sum ase a wɔde wɔn ho hyɛ mu no ho. Fa eyi to w’adwenem: wode wo ba ketewa no to daycare, ma wɔn atuu ntɛmntɛm wɔ n’afono so, na afei – bam! – woakɔ ntɛmntɛm sen sɛnea wubetumi aka sɛ "See ya later, alligator!" Ampa, ebia ɛbɛyɛ te sɛ nnaadaa kakra, nanso gye me di – ɛtɔ mmere bi a sum ase kwan a wɔfa so fi adi no yɛ ɔkwan a ayamye wom sen biara ma ɔwofo ne abofra nyinaa. Siesie wo ho ara ma afobu akwantu a wontumi nkwati no bere a wo Sherlock Holmes kumaa no de wo nneyɛe a ɛyera no kyerɛ a wontumi nkwati no! (Ndi atoro sɛ woakɔ hɔ)


  1. Tumi a Ɛwɔ Ahoɔden a Ɛyɛ Pa mu

Gyinabea a edi hɔ wɔ yɛn akwantu no mu: anwanwadeɛ asase a wɔde ahoɔden pa ahyɛ mu den! Hyɛ wo ba nkuran ma onnye wɔn mu ɔbran kɛse no ntom denam akokoduru nneyɛe a ɔde ayeyi, sticker, anaa mpo beae bi a n'ani bere wɔ "Bravery Wall of Fame" (a ɛyɛ nea wɔawie ne kyɛw a wɔayɛ wɔ fie, nokwarem no) so. Sɛ wode nkuranhyɛ kakra ne high-fives pii a, wo sidekick a ne kɛse te sɛ pint no bedi ntetewmu ho dadwen so nkonim te sɛ obi a ne ho akokwaw wɔ bere tiaa bi mu!


  1. Bɔ Amanne a Ɛma Awerɛkyekye

Hena na ɔka sɛ amanne ahorow yɛ tete anibuei ne sum ase akuw nkutoo de? Wo ne wo ba no nyɛ awerɛkyekye amanne bi a ɛbɛma ne suro ayɛ mmerɛw na woasoma no akɔ wiase a serew wɔ wɔn anim (anaasɛ anyɛ yiye koraa no, ɛnyɛ pouty kakra). Sɛ́ ɛyɛ nsa a wɔde bɔ ade titiriw, kokoam asɛmfua, anaasɛ asaw apontow a wɔde kɔ apontow a funky akokɔ tu awie no, hwehwɛ amanne bi a ɛyɛ adwuma ma wo na bata ho te sɛ gluu – anaasɛ, wunim, glitter gluu, efisɛ biribiara ye bere a ɛhyerɛn kakra !


  1. Fa Nhwɛso Di Anim

Sɛ́ yɛn mmusuakuw nketewa no akannifo a wonsuro no, ɛyɛ yɛn asɛde sɛ yɛde nhwɛso di anim – bere mpo a ɛfa yɛn mmofra nkumaa a yɛbɛdieu ho no. Enti hyɛ w’anim akokodurufo sen biara (sɛ ɛyɛ asubɔnten a nusu ahintaw mpo a), ma wo ba no asorɔkye a ahotoso wom nkɔ, na ko tia ɔpɛ a ɔwɔ sɛ obetu mmirika asan akɔ wɔn abasa mu bere a wofi ase su te sɛ banshee no. Kae, mfɛfo awofo: moanya eyi – na wɔn nso wɔ saa ara!


  1. Mma Wo Wo werɛ Mfi Tumi a Ɛma Ɛtwetwe Adwene no

Nea etwa to nanso ɛnyɛ nea ɛsen biara no, bere a nea aka nyinaa di nkogu no, twetwe w’adwene, twetwe w’adwene, twetwe w’adwene! Channel wo mu nkonyaayifo no na twe gyinabea ahorow no nyinaa – efi anim a ɛyɛ serew ne nne a ɛyɛ nkwaseasɛm so kosi kotoku a nneɛma nketenkete a ɛhyerɛn ahyɛ mu ma ne aseresɛm a ɛyɛ knock-knock a enni awiei so. Sɛ wowɔ adebɔ kakra ne nkwaseasɛm pii a, wobɛma wo ba werɛ afi wɔn ntetewmu ho dadwen nyinaa ntɛmntɛm sen sɛnea wubetumi aka sɛ "Abracadabra!"


Na ɛhɔ na wowɔ no, – akwankyerɛ a ɛyɛ hare a wode bɛhyɛ ntetewmu dadwen ano na wode adom, aseresɛm, ne ebia abɔdamfo a wɔde wɔn nsa ka kɛkɛ no fa mmofraberem nkate mu nsu mu. Enkosi bere foforo no, yɛ den, yɛ nkwaseasɛm, na kae: serew yɛ aduru a eye sen biara ampa – ma awofo ne mmofra nyinaa! 🚀😂 na ɛyɛ

San kɔ blog so