Questions with Max: Productive Mornings

Nsɛmmisa a ɛne Max: Anɔpa a Ɛsow aba

Ɛhe na wofata wɔ apɔw-mu-teɛteɛ bere mu? Dɛn na ɛma anɔpa a ɛsow aba?

Meyɛ obi a megye di kɛse sɛ wobɛhyehyɛ nneɛma a atwa wo ho ahyia na ama suban pa ayɛ mmerɛw na subammɔne ayɛ den. Sɛ nhwɛso no, wɔde me scotch no asie yɛn nkuku no biako mu enti mintumi nhu no da biara da. Yɛn fie apɔw-mu-teɛteɛ no wɔ yɛn fam mfinimfini pɛɛ enti merefa so ankasa ebia mpɛn 15 - 20 da biara. I’ll share a photo below, nanso me taa yɛ nea odi kan a meda na m’apɔw-mu-teɛteɛ yɛ nneɛma a edi kan a wɔtow gu no mu biako. Saa kwan no so no, mewɔ ade biako a ɛsua a mede kata m’adwene so awiabere. Wɔ me fam no, anɔpa a ɛsow aba fi ase nnɔnhwerew 10 ansa na masɔre. Ansa na mɛda no, mede bɛyɛ simma 30 bɛyɛ da a edi hɔ no ho nhyehyɛe. Mesɔre 5:45am a mehyɛ ntade a wɔde yɛ apɔw-mu-teɛteɛ foforo na afei makɔ fam na matow apple cider vinegar tbsp. Afei megyina me kanea kɔkɔɔ ayaresa panels no anim bɛyɛ simma 15. Afei, mede simma 25 - 30 a edi hɔ no bɛyɛ apɔw-mu-teɛteɛ a ahomegye kakraa bi na ɛwɔ mu. Wɔ shower mu no, mɛtena ase komm ne nnwuma a meyɛɛ ho nhyehyɛe anadwo a edii ɛno anim no. Bere a meresiesie me ho...ade biako pɛ a misusuw ho ne nea m’ani sɔ mprempren wɔ mprempren yi mu, a ɛtaa ma misusuw onipa 1 ho. Mebɔ mmɔden sɛ menya bere de akɔ saa onipa no nkyɛn denam nkrasɛm a wɔde tie anaa nsɛm a ɛnyɛ den a mede bɛmena so. Eduu anɔpa nnɔnson no, mabɔ "nkonimdi a ɛnyɛ den" a ɛtoatoa so, a ɛma mete nka sɛ mewɔ ahoɔden. EYI ne me kokoam akodeɛ a mede yɛ pii wɔ da no mu...firi aseɛ wɔ momentum na ɛtow hyɛ wo da no so. Oh yea...foto bi a me twae nkyɛe a ɛfa yɛn gym ho ni. Me nni watches anaa mpaboa anaa ntade fɛfɛ biara...nanso nneɛma kakraa bi a me splurge wɔ so no mu biako ne workout equipment.
  • Mepɛ sɛ mehyɛ wo nkuran sɛ fa nsɛmmisa mena BERE BIARA denam cupkin.com/ask so !
San kɔ blog so